تسلاموتور نماینده رسمی BMW

تهیه بسته های سرویس

 ۱- ثبت درخواست مشتری که به یکی از روشهای زیر قابل انجام می باشد:

۱-۱ مراجعه به سایت شرکت تسلا موتور و ثبت درخواست خرید یکی از انواع بسته های سرویس.

۱-۲ مراجعه حضوری به یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت تسلا موتور.

۲- حضور مشتری به همراه خودرو پس از ثبت درخواست در یکی از نمایندگی های مجاز شرکت تسلا موتور.

۳- پذیرش خودرو در نمایندگی

۴- انجام بازدید ۱۰۰ آیتمی خودرو.

۵- پرداخت هزینه بازدید ۱۰۰ آیتمی، انتخاب بسته سرویس و عقد قرارداد با نمایندگی.

۶- خرید یکی از انواع بسته های سرویس بنا به درخواست مشتری و پرداخت وجه آن.

۷- اعلام بسته سرویس توسط نمایندگی به شرکت به همراه یک نسخه از قرارداد و فیش واریزی به حساب شرکت.

۸- صدور کارت بسته سرویس و ارسال پیامک فعالسازی بسته برای مشتری و ارسال کارت سرویس به آدرس مشتری.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است