شمع ها وظیفه مشتعل کردن مخلوط سوخت و هوا را در موتور به عهده دارند. نوک شمع ها باید همواره تمیز و سفید باشد و اثری از دوده و چربی در آن دیده نشود. از نشانه های خرابی شمع خودرو می توان به، جرقه های نامنظم، استارت نامناسب، شتاب کم و لرزش در دور پایین موتور اشاره نمود. توجه داشته باشید که گاز دادن های بیش از حد و یا کمتر از حد (دنده مرده) عمر موتور را کاهش می دهند. شمع ها را باید در صورت خرابی به سرعت تعویض نمود.