تسلاموتور نماینده رسمی BMW

فیلتر روغن:
طبق توصیه اکثر شرکت های خودروسازی، در هر دوبار تعویض روغن موتور خودرو، باید یک بار فیلتر روغن هم تعویض شود. یعنی به صورت یک درمیان که روغن تعویض می شود، فیلتر آن هم تعویض شود. این کار می تواند منجر به افزایش شتاب خودرو و کاهش مصرف سوخت هم شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است