تسلاموتور نماینده رسمی BMW

هدف از انجام بازدید ۱۰۰ آیتمی خودرو، اطلاع مشتری و شرکت از وضعیت و سلامت خودرو در بخش‌های مختلف شامل: بخش‌های عملکردی بیرون خودرو، بخش‌های زیر درب موتور، بخش‌های زیر خودرو، سطح مایعات، بخش‌های داخلی خودرو و وضعیت لنت‌های ترمز و تایر می‌باشد که مطابق فرم بازدید گواهی سلامت خودرو صورت می‌پذیرد. نحوه انجام بازدید بدین صورت بوده که در ابتدا مشخصات خودرو و مشتری در فرم ثبت شده و ۶ بخش اصلی خودرو به شرح ذیل کنترل می گردند.

۱- بازدید بصری اطراف خودرو

۲- بازدید بصری زیر درب موتور

۳- بازدید بصری زیر خوردو

۴- بازدید بصری سطح مایعات

۵- بازدید بصری داخل خودرو

۶- بازدید بصری لنت ترمز و تایرها

نهایتاً فرم به تأیید مشتری و کارشناس فنی مربوطه رسیده و چنانچه هیچ یک از بخش‌های خودرو نیازمند توجه فوری نبود، درخواست صدور گواهی سلامت خودرو با ارسال فرم بازدید خودرو برای دفتر مرکزی تسلا موتور به آدرس ایمیل: aftersale@tesla-motor.ir ارسال می‌گردد. واحد فنی و مهندسی تسلاموتور پس از دریافت و بررسی فرم بازدید خودرو، نسبت به صدور گواهی سلامت خودرو و ارسال آن برای نمایندگی ظرف مدت ۷۲ ساعت اقدام خواهد نمود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است